ข่าว

รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยให้บริการแก่บัณฑิตผู้ปกครอง ญาติ และมิตรสหายของบัณฑิต เพื่อการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more...

ประกาศการจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต จำปีการศึกษา 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพบัณฑิตในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ลานหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศการจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา2561

Read more...

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนำนักศึกษาคว้ารางวัลในโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนำนักศึกษาคว้ารางวัลในโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทย นำตัวแทนนักศึกษชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย สนับสนุนให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของเครือข่ายการแพทย์แผนไทยของทั้ง 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์ สำหรับโครงการในครั้งนี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 6 ผลงาน
ได้รับรางวัล 2 ผลงาน ประกอบด้วย
รางวัลนำเสนอวิจัยโปสเตอร์ระดับดี :
ผลของสเปรย์สมุนไพรลดความอยากบุหรี่ในวัยรุ่นตอนปลาย โดย นางสาวตะวัน แน่นอุดร น.ส.ธนวรรณ กาญจนกร ชั้นปีที่ 3
รางวัลนำเสนอวิจัยภาคบรรยายระดับดี :
ผลของนวัตกรรม Toddy palm healthy chair ต่อระดับความปวดและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและสะโพกในกลุ่มวัยรุ่น โดย น.ส.สุพรรษา กองชัย น.ส.นิ่มอนงค์ สมทราย ชั้นปีที่ 3

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านแพทย์แผนไทย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิชากายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ นายปรีดี มะมิง ชั้นปีที่ 3 น.ส.ซากียะห์ กามาสะ ชั้นปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิชาการนวดไทย ได้แก่ น.ส.นิซูรี นาโด ชั้นปีที่ 3 น.ส.นูรอีมาน สะหัดอีดำ ชั้นปีที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิชาผดุงครรภ์ไทย ได้แก่ น.ส.รัชนีกร โยชารี ชั้นปีที่ 4 น.ส.อาซูรา ยูโซ๊ะ ชั้นปีที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิชาเวชกรรมไทย ได้แก่ น.ส.บุรีรัตน์ บุพพาจารย์ ชั้นปีที่ 4 น.ส.ปิยะนาช ราชกรี ชั้นปีที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิชาเภสัชกรรมไทย ได้แก่ น.ส.นิ่มอนงค์ สมทราย ชั้นปีที่ 3 น.ส.ชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร ชั้นปีที่ 3

# รายงานโดย งานสื่อสารอค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read more...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์กมลลักษณ์ นวมสำลี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์จักริน จันทนนภุมมะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ภุสัสชิ กันทะบุผา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่องการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การดำเนินงานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจุดแข็งอยู่ที่ความเข้มแข็งของทีมในการช่วยกันทำงานทั้งในส่วนของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. การแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ ตลอดจนกิจกรรมการแสดงต่างๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และนำไปพัฒนา ปรับปรุง วางแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษา 2562
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

PBRU Brand Ambassador


เตรียมพบกับ PBRU Brand Ambassador ได้เร็วๆนี้
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คนใดที่มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารและมีจิตอาสาที่จะช่วยงานมหาวิทยาลัย ติดต่อเราได้ที่งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ

Read more...

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนละ หนึ่งรายชื่อ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเลือกและอยู่ในกระบวนพิจารณานำเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ได้ลาออกจำนวนสองราย ได้แก่ (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ และ (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>> ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนละ หนึ่งรายชื่อ

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน สร้างโอกาสในการมีงานทำ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน สร้างโอกาสในการมีงานทำ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพะนอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางและทางเลือกในการสมัครงานจากบริษัทต่างๆ มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการสมัครงานและมีโอกาสได้งานทำ และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา
ในปัจจุบันปัญหาการว่างงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ส่งผลไปถึงการแข่งขันในตลาดแรงงาน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ ทำให้มีการลงทุนน้อยลง และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการชะลอการรับพนักงาน พร้อมกับอาจมีการเลิกจ้าง ดังนั้น ตลาดแรงงานจึงเป็นตลาดของผู้รับสมัครที่จะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันการสมัครงานไม่ได้พิจารณาเพียงวุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่จะพิจารณาในส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องเอกศักบุตรลับ อาคารพะนอมแก้วกำเนิด เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ที่ 1 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562และรุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องออกฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในสาขาวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาต้องเข้าไปใช้ชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 11 หลัง โดยวิธีประมูลวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 11 หลัง โดยวิธีประมูลวาจา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะทำการประมูลขายทอดตลาดบ้านพัก จำนวน 11 หลัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 11 หลัง โดยวิธีประมูลวาจา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account