ข่าวสำหรับบุคลากร

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน วันที่ 28 - 29

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 473/2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือนเมษายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน วันที่ 28 - 29

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account