ข่าวสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดสัมมนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากตาลคุณค่าที่มากกว่าความหวาน

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดสัมมนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากตาลคุณค่าที่มากกว่าความหวาน ชุมชนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากตาลคุณค่าที่มากกว่าความหวาน ชุมชนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” ที่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในตำบลไร่โคกเข้าร่วม
สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมาก โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้นำผลผลิตจากต้นตาลมาผลิตเป็นน้ำตาลสดและน้ำตาลโตนดเพียงเท่านั้น ซึ่งราคาผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องขึ้นต้นตาลที่มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 40 เมตร เป็นสาเหตุที่ชาวบ้านที่ทำอาชีพทำตาลมีจำนวนลดน้อยลง สวนทางกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จึงได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากตาล คุณค่าที่มากกว่าความหวาน” เพื่อเป็นการเสนอแนวทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับตาลที่หลากหลายและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากตาล เพื่อให้คนหันมาทำอาชีพเกี่ยวกับตาลมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีและการสืบสานอาชีพทำตาลต่อไป
ในการสัมมนา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ตาลเมืองเพชรบุรี” โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ล ช่วงที่ 2 เป็นการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 2 กลุ่ม เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับตาล และช่วงที่ 3 เป็นการสาธิตและลงมือปฏิบัติสร้างมูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สบู่ตาลโตนด และ ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตาล
ทั้งนี้ การจัดการสัมมนาดังกล่าวมุ่งหวังให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตจากตาลในชุมชนตำบลไร่โคก สร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และเป็นการสืบสาน ต่อยอดการทำตาลในชุมชนไร่โคก
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account