พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้ประสานงานคณะ กับ บัณฑิตและคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ส่วนกลางพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ : ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณะ
โทร : 032-708-621

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางโชติกา มาลาพงษ์ฒ : หัวหน้าสำนักงานคณะ
โทร : 032-708-620

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กรกรต เจริญผล : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร : 032-708-617

คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ เผ่า อนันจิ๋ว : รองคณบดี
โทร : 032-708-622

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ กมลาลักษณ์ นวมสำลี : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 032-708-615

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 032-708-616

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ วรรณา วัฒนา : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร : 032-708-661

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ศิริพันธ์ วิชัยดิษฐ์ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 032-708-619

กองพัฒนานักศึกษา

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ : รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร : 032-708-693

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร : 032-708-607

Scroll to Top