พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตวิทยาลัยครูเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ณ สวนอัมพร แก่บัณฑิต 3 รุ่นแรก (รุ่นที่ 1/2518 จำนวน 766 คน รุ่นที่ 2/2519 จำนวน 770 คน และรุ่นที่ 3/2520 จำนวน 1,002 คน) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 (เว้นปี พ.ศ. 2522) แก่บัณฑิต 2 รุ่น (รุ่นที่ 4/2521 จำนวน 1,252 คน และรุ่นที่ 5/2522 จำนวน 2,575 คน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตวิทยาลัยครู 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3 บัณฑิตรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 25 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และครั้งที่ 4 บัณฑิตรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (เว้นปี พ.ศ. 2525)

จากนั้นการพระราชทานปริญญาบัตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเรื่อยมา จนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ปีที่ 40 ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตราชภัฏ

นับจากการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยครูครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 นับถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ยาวนานกว่า 39 ปี (เว้นปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2562)

โดยในปี พ.ศ. 2563 ที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม นี้ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร จะนับเป็นปีที่ 40 ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตราชภัฏ ครั้งที่ 86

การพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ส่วนครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

จากนั้น การพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 จนถึงครั้งที่ 84 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ และต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาโดยตลอด เว้นครั้งที่ 85 (ปี พ.ศ. 2562) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี เสด็จไปพระราชทานแทนพระองค์

บัณฑิตกว่าสองล้านคนที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานปริญญาบัตร

ตลอด 40 กว่าปี ที่ผ่านมา มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งจากวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 2,763,103 คน ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาทั้งสิ้นจำนวน 2,337,597 คน (84.60 %) แยกเป็น

  • รับพระราชทาน ฯ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2,284,862 คน
  • รับพระราชทาน ฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จำนวน 37,080 คน
  • รับพระราชทาน ฯ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี จำนวน 15,655 คน

เรียบเรียงโดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ที่มา : http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/4593/?fbclid=IwAR2aMjIJnZgKplm_48h8sbxyyp3vfKxdgMqfhQif2cklrcEtVq9AzAbL4nU

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Social Share

Scroll to Top