พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เกี่ยวกับชุดครุย/การถ่ายรูปหมู่

ติดต่อ : งานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน
คุณอโนมา อรุโณทัยสกุล

กำหนดการฝึกซ้อม / กำหนดการรายงานตัว

ติดต่อ : กองพัฒนานักศึกษา
คุณยุวดี แสงส่องกลิ่น

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

ติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คุณวนิดา แตงเงิน

Scroll to Top