พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

ชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

 ครุศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

บริหารธุกิจบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

Scroll to Top