Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ด้านที่ 6 ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชน

Alumni Working in the Community

จำนวนศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชน

ก. จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)

กราฟแสดงจำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562

                    จากกราฟ  พบว่า มีศิษย์เก่าที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 โดยได้ทำงานในบริษัท/เอกชนจำนวนมากที่สุด  รองลงมาได้แก่เป็นพนักงานข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ทำงานธุรกิจส่วนตัว  ทำงานอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป ทำงานรัฐวิสาหกิจ และทำงานต่างประเทศ ตามลำดับ

  • ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
  • ปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
  • ปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
6.1 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

ประเภทการทำงาน

จำนวนศิษย์เก่า

 

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์

เทคโนฯการเกษตร เทคโนฯสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์ฯ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 38 10 11 56 168 3 29 65 380
รัฐวิสาหกกิจ 0 0 1 1 10 1 6 1 20
พนักงานบริษัท/เอกชน 8 18 37 29 139 55 79 46 411

ธุรกิจส่วนตัว

7 11 17 20 56 17 45 6 179
ทำงานต่างประเทศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
อื่น ๆ 14 8 5 43 91 10 13 13 197
 รวม 67 47 71 149 464 87 172 131 1,188
6.2 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)

ประเภทการทำงาน

จำนวนศิษย์เก่า

 

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์

เทคโนฯการเกษตร เทคโนฯสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์ฯ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 76 11 8 69 222 1 34 41 462
รัฐวิสาหกกิจ 4 5 4 0 15 1 8 4 41
พนักงานบริษัท/เอกชน 17 32 28 37 171 35 127 23 470

ธุรกิจส่วนตัว

7 5 10 5 56 14 41 5 143
ทำงานต่างประเทศ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
อื่น ๆ 3 10 6 20 52 3 16 7 117
 รวม 107 63 56 131 517 54 228 80 1,236
6.3 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561)

ประเภทการทำงาน

จำนวนศิษย์เก่า

 

มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์

เทคโนฯการเกษตร เทคโนฯสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์ฯ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

47

14 13 89 229 2 25 19

438

รัฐวิสาหกกิจ

3

1 0 2 9 0 12 1

28

พนักงานบริษัท/เอกชน

19

20 57 42 269 41 120 17

585

ธุรกิจส่วนตัว

19

6 9 7 52 8 60 7

168

ทำงานต่างประเทศ

0

2 0 0 1 0 0 0

3

อื่น ๆ

32

2 7 0 21 4 6 1

73

รวม

120 45 86 140 581 55 223 45 1,295

รายงานสำรวจภาวะการมีงานทำ

ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)

ข. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

b. University of alumni within the three years

กราฟแสดงการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลำดับชื่อโครงการ/กิจกรรมจำนวนศิษย์เก่า (คน) ปีการศึกษา
256125622563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์View Detail 35 
2กิจกรรมอบรม PLC สำหรับครูศิษย์เก่า
View Detail
  102
คณะวิทยาการจัดการ 
3โครงการการเขียนหนังสือราชการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศิษย์เก่า
View Detail
 20 
4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกรอกแบบประเมินภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
View Detail
 48 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5กิจกรรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
View Detail
 37 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
View Detail
 2 
7รายงานการจัดอบรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ในระบบเกษตรอัจฉริยะ5  
คณะครุศาสตร์
8โครงการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
View Detail
 49 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2562
View Detail
12  
10การพัฒนานวัตกรรมการสอนจากการปฏิบัติสู่การสร้างผลงานของนักศึกษาร่วมกับศิษย์เก่า สาขาคอมพิวเตอร์
View Detail
3  
11อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
View Detail
38  
12นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
View Detail
16  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด้านวิศวกรรม2  
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
14โครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง” ปีการศึกษา 2563)
View Detail
  44
15โครงการเตรียมความพร้อมสู่สมาชิกวิชาชีพ
View Detail
  68
16โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
View Detail
  10
17โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย
View Detail
  31
มหาวิทยาลัย
18โครงการ U2T  46
19รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ25  
20อบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า (การทำกาแฟสด)60  
21การเขียนหนังสือราชการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศิษย์เก่า
View Detail
 100 
22อบรมการส่งเสริมสุขภาพ  52
23อบรมการใช้โปรแกรมออนไลน์  96
รวมทั้งหมด161291449

Percentage of undergraduates who have employed or are self-employed in the community within one year either in the country or abroad.

                    จากการติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,817 คน ได้ตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำจำนวน 1,502 คน โดยได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในชุมชนหรือภาคเอกชนในประเทศจำนวน 1,187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.32 และทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในต่างประเทศภายใน 1 ปีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06
Scroll to Top