มูลค่าเพิ่มและประโยชน์ต่อชุมชน

             มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการจำนวน 16 โครงการ และกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาของท้องถิ่น สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น เช่น ได้สร้างพลังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และเกิดองค์ความรู้จากการเข้าถึงและบูรณาการจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top