Previous slide
Next slide

Sustainable Development Goals (SDGs)

Phetchaburi Rajabhat University  and Sustainable Development Goals

-

Projects

25

Shop

27

Projects

12

Learning Base

3

MOU

38

Projects

1

Policy

33

Learning Resources

16

Projects

-

Projects

-

Projects

1

Policy

4

Projects

-

Projects

-

Projects

-

Projects

-

Projects

-

Projects

-

Projects

-

Projects

-

Projects

-

Projects

28

MOU

SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SDGs)
of Phetchaburi Rajabhat University 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน :

“THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ได้จัดประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม และชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)
Scroll to Top