ภายในปี 2564

จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น