About SCD PBRU

Sustainable Community Development (SCD)

        คือการจัดอันดับผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษาและผู้ปกครองสมารถเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมและวิธีการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้กับชุมชนการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับนักศึกษาที่ช่วยในการgลือกสถาบันอุดมศึกษาสำหรับโปรแกรมที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นเครื่องมือประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ และวางเป้าหมายด้านการจัดการที่เหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแข่งขันระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

       วัตถุประสงค์ของการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาการวิจัยชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และรางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการจะเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับดังกล่าว

7ตัวชี้วัด การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Scroll to Top