หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

  • หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
  • รายวิชาทั้งหมด
จำนวนหลักสูตร

A. Number of curriculum in community development

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 55 หลักสูตร จำแนกเป็น

   ซึ่งทุกหลักสูตรชุมชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวิพากษ์ การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กราฟแสดงรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกวิชาที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกวิชาที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

คณะ

จำนวนวิชาที่เปิดสอน 

จำนวนวิชาที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

1/2563

2/2563

รวม

1/2563

2/2563

รวม

ครุศาสตร์

68

66

134

20

18

38

เทคโนโลยีการเกษตร

57

62

115

43

51

94

เทคโนโลยีสารสนเทศ

79

69

148

40

31

71

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

127

123

250

15

2

17

มนุษยศาสตร์ฯ

331

296

627

39

58

97

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

131

115

189

23

39

62

วิทยาการจัดการ

103

88

191

32

38

70

พยาบาลศาสตร์ฯ

50

58

108

37

44

81

มหาวิทยาลัย

946

877

1,823

249

281

530

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหมดจำนวน 1,823 รายวิชา
           โดยมีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจำนวน 530 รายวิชา
           ซึ่งได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน ผู้นำชุมชน นักปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายชุมชน เน้นการเรียนการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และศึกษาอย่างจริงจัง ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากนี้ปราชญ์ชาวบ้านจะเข้าร่วมในการสอนถึงวิธีการ เทคนิค และการอธิบายถึง ความสำคัญ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา  ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาต่างๆด้วยเช่นกัน

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย ฯ

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
2. สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต3. สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
View Detail
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต4. สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
View Detail
5. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต1. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
4. สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
5. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
7. สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
View Detail
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
9. สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
10. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
11. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
12. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
13. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
14. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต15. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต16. สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต17. สาขาวิชายุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อการยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
View Detail
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต18. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail

hs

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต1. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต3. สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต5. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
View Detail

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต1. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
2. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต5. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
4. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
View Detail

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
View Detail
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
View Detail
3. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
View Detail
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
View Detail
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
View Detail

arct

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
3. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
View Detail
4. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
View Detail
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
View Detail
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต6. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
View Detail
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
View Detail
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต9. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
View Detail

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
View Detail
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
View Detail
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต3. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
View Detail

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
Scroll to Top