โครงการบำรุงวัฒนธรรม

A. Number of community cultural nourishment projects within the year of evaluation 3%

  • Total number of existing projects for the year of evaluation (All projects) 354
  • Total number of projects that directly involves to cultural nourishment projects/activities within the year of evaluation (Cultural projects) 19

กราฟแสดงจำนวนโครงการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเทียบกับจำนวนโครงการด้าน SCD

OrderFaculty/Divisionโครงการของมหาวิทยาลัยโครงการ scd 2564
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์555
2คณะวิทยาการจัดการ331
3คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม291
4คณะเทคโนโลยีการเกษตร251
5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี331
6คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ161
7คณะครุศาสตร์271
8คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ281
9สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม167
10สำนักงานอธิการบดี650
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน90
12สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ50
 รวม35419

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 354 โครงการ โดยได้จัดสรรให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 หน่วยงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการทำนุบำรุงจำนวน 19 โครงการ โดยเป็นงบประมาณตามแผน จำนวน 16 โครงการ และได้รับงบประมาณจากภายนอกในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็น 5.36% ของโครงการทั้งหมด

รายงานโครงการในปี 2564
ในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 19 โครงการ

Scroll to Top