องค์ความรู้และนวัตกรรมต่อชุมชน

 • โครงการวิจัย
 • ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์
 • ผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มต่อชุมชน
19

โครงการวิจัยที่เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมต่อชุมชน

ระยะเวลาเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2562-30 มิถุนายน 2564)

องค์ความรู้ที่ได้จากวิจัย

ส่งมอบนวัตกรรมโควิด2

ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์

ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือภาคเอกชนทั้ง 2 ระดับที่แตกต่างกัน จำนวน 66 นวัตกรรม ประกอบด้วย

 • คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 นวัตกรรม
 • คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จำนวน 8 นวัตกรรม 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 นวัตกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ 8 นวัตกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 นวัตกรรม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 นวัตกรรม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 นวัตกรรม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 นวัตกรรม

1. นวัตกรรมต้นแบบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C แบบกล่องขนาดเล็ก

สร้างขึ้นโดยใช้ให้แสง UV-C โดยใช้ความยาวคลื่นที่ 254 นาโนเมตร ความเข้มแสง 4016 W/cm2 สามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมดภายใน 5 นาที ผลลัพธ์ที่ได้คือ รังสี UV-C สามารถใช้ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ราเส้นใย และยีสต์ ที่ปะปนมากับสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเพชบุรีจำนวน 9 โรงพยาบาล และเขตจังหวัดประขวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 โรงพยาบาล

2. นวัตกรรมต้นแบบตู้สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ่าน

นวัตกรรมตู้ต้นแบบตู้แสกนตรวจคัดกรองอุณฟภูมิแบบเดินผ่านนี้มีคุณสมบัติในการเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูงอาศัยหลักการทำงานของรังสีอินฟาเรด หรือคลื่นรังสีความร้อน ที่สามารถสแกนอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ในช่วง 30-50 องศาเซลเซียส 

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง

 1. มาตรฐาน RoHS มาตรฐานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. มาตรฐาน EN13480
 3. มาตรฐาน HACCP

3. นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสาหรับคัดกรองผู้ป่วย

มีคุณสมบัติช่วยควบคุมเชื้อโรคในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์กำลังเก็บตัวอย่างเชื้อในช่องปาก (swab) ของผู้ป่วย ตู้จะทำหน้าที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคให้อยู่แต่เฉพาะในตู้ ซึ่งภายในตู้จะมีเครื่องดูดอากาศผ่าน HEPA Filter      

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง

 1. มาตรฐานแผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กเท่าไวรัสได้ 99.995%
 2. มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้
covid-23

4. นวัตกรรมต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19“น้องปฐมพยาบาล”

            นวัตกรรมเครื่องนี้จะมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ แก่ผู้ป่วย หรือผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โดยหุ่นยนต์ต้นแบบนี้ใช้มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้

5. นวัตกรรมต้นแบบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส

          มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอากาศพร้อมฟอกอากาศเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศจากห้องความดันลบหรือห้องที่มีความเสี่ยงสูง โดยอาศัยหลักการดูดอากาศจากห้องความดันลบหรือห้องที่มีความเสี่ยงผ่านแผ่นกรองเพื่อดักจับฝุ่นและเชื้อไวรัสโควิดจากนั้นไวรัสโควิดจะถูกฆ่าด้วยรังสียูวีก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศ       

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง

 1. มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องฟอกอากาศ (มอก.1516-2549) ด้านความปลอดภัย
 2. มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้

6. ระบบทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นจากน้ำเกลือด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส

          เป็นการแยกสลายเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำด้วยไฟฟ้าให้กลายเป็นสารฆ่าเชื้อโรคได้อย่าง “เกลือโซเดียมของกรดไฮโปคลอรัส” ซึ่งมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และรา สารชนิดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์รวมถึงผิวที่บอบบาง     

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ความเข้มข้นของคลอรีน 100 ppm ระยะเวลาในการสัมผัส 10 นาที ในการฆ่าเชื้อไวรัส ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ 300-500 ppm ระยะเวลาในการสัมผัส 10 นาที เครื่องที่สามารถผลิต ปริมาณ คลอรีนอิสระประมาณ 200-350 ppm ในระยะเวลา 30 นาที

7. นวัตกรรมต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC

          นวัตกรรมนี้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากการหายใจหรือการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่ง โดยมีคุณลักษณะพิเศษ คือ เป็นอุปกรณ์ครอบศีรษะของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ส่งผลต่อการนอนหรือการเคลื่อนไหวของศีรษะ       

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง

 1. มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ OSHA เรื่องกำหนดการสัมผัสก๊าซในพื้นที่อับอากาศ
 2. มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้
covid-74
155

ผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มต่อชุมชน

โครงการวิจัยประเภททุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

               ผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือภาคเอกชน ทั้ง 2 ระดับที่แตกต่างกัน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 123 ผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ ประกอบด้วย 105 ผลิตภัณฑ์ และ 18 องค์ความรู้ โดยมีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

โครงการวิจัยประเภททุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 
ปีงบประมาณนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผลงานที่ได้รับรางวัล
ทุนวิจัยปี 2561การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด (บ้านลาดโมเดล)การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าวในเขตอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล
การวิจัยและพัฒนาเตาก๊าซชีวมวลประสิทธิภาพสูงแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่กลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวสมุนไพรตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์สมุดภาพและคำศัพท์เฉพาะเพื่อส่งเสริมด้านอาหารและการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเพชรบุรีการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพชรบุรี : ออกแบบลวดลายผ้าทอชาวไทยทรงดำ ชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
การผลิตสื่อสารคดี ฉบับภาษาจีนเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานจากแป้งข้าวไรเบอร์รี่ร่วมกับกลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ ตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี
ทุนวิจัยปี 2562รูปแบบการบริหารต้นทุนกลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวโพดเสริมกาบ้า
วิจัยเรื่องต้นแบบแอปพลิเคชั่นเส้นทางท่องเที่ยวตาลโตนด ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์
จักรยานไฟฟ้าขายอาหารร่วมกับระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก
ทุนวิจัยปี 2563กระบวนการต้นแบบการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เชิงพาณิชย์การเพิ่มมูลค่าเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสู่การผลิตอาหารเลี้ยงปูม้า
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานช่างฝีมือดั้งเดิม : ช่างทองสกุลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) เสริมสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสุขภาพ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลน้ำตาลโตนดบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริด 
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ชุด เพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม

ผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

Scroll to Top