โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3 ปี

D. Number of sustainable community development projects within the three years previously of evaluation 12%

  • Total number of projects that directly involves to SCD projects/activities within the three years previously of evaluation (SCD projects) 300

กราฟแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

SCD Project three years previously

OrderFaculty/Divisionโครงการ scd 2562โครงการ scd 2563โครงการ scd 2564
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1653
2คณะวิทยาการจัดการ1519
3คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4 5
4คณะเทคโนโลยีการเกษตร161512
5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี211214
6คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ414
7คณะครุศาสตร์758
8คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ116
9สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2264
10สำนักงานอธิการบดี122540
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
12สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ222
 รวม12073107

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ (พ.ศ.2562-2564)ทั้งหมด จำนวน 300 โครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน120 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 73 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 107 โครงการ

SCD Project three years previously

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3 ปี
Scroll to Top