งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน

5.1 บทความวิชาการที่มีการเผยแพร่ในแหล่งสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กราฟแสดงผลงานวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนที่มีการเผยแพร่ในแหล่งการเผยแพร่ตามระดับค่าน้ำหนักคุณภาพ

              จากกราฟ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีผลงานวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนในรอบปีการประเมินจำนวน 138 ผลงาน และได้เผยแพร่อยู่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เป็นจำนวนมากที่สุดจำนวน 71 ผลงาน เช่น วารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นต้น

              รองลงมาได้เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติจำนวน 36 ผลงาน เช่น การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น

     มีผลงานที่เผยแพร่อยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 25 ผลงาน เช่น Corporate parenting advantage: Conceptual, methodological, and empirical considerations.(2021). Journal of Global Business Insights, 6(1): 27-39. IAIT2020: Proceedings of the 11th International Conference on Advances in Information Technology July 2020 No.: 47 Pages 1–6 เป็นต้น

             มีผลงานที่เผยแพร่วารสารในระดับชาติจำนวน 5 ผลงาน เช่น ในวารสารวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นต้น และมีผลงานที่เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน เช่นวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ตามลำดับ

แผนภาพแสดงผลงานวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนที่มีการเผยแพร่ในแหล่งการเผยแพร่ตามคุณภาพวารสาร

ตารางแสดงบทความวิชาการที่มีการเผยแพร่ในแหล่งสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ค่าน้ำหนักระดับคุณภาพบทความวิชาการ จำนวนบทความวิชาการที่มีการเผยแพร่ มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ พยาบาลศาสตร์ฯ
เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติ 4 6 15 5 0 4 2 0 36
เผยแพร่วารสารระดับชาติ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
วารสารฐาน TCI กลุ่ม 2 10 1 0 8 22 2 18 10 71
วารสารฐาน TCI กลุ่ม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
วารสารระดับนานาชาติ 0 0 2 6 0 5 9 3 25
 รวม 14 7 18 19 27 11 29 13 138
Scroll to Top