ด้านที่ 7 รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Awards in Sustainable Community Development

ประเภทหน่วยงาน และบุคลากร

หน่วยงาน/บุคคลชื่อรางวัลหน่วยงานเจ้าภาพวันที่ได้รับรางวัล
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสำนักงานสีเขียวในระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ประจำปี 2563
โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม17 กันยายน 2563
2. ผศ. ดร.เสนาะ กลิ่นงามรางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ “ฅุรุชนคนดี สนองราช”
ในฐานะผู้ประพฤติตนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 6
มูลนิธิครูของแผ่นดิน20 ธันวาคม 2562
3. ผศ.พจนารถ บัวเขียวนักศึกษาเก่าดีเด่น 2563 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคมดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร5 ตุลาคม 2563
4. อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์​ ยิ้มแย้มรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The International
Exhibition of Inventions of Thailand (IEIT 2019)
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย30 -31 ตุลาคม 2562
5. ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล“นักวิจัยดีเด่น” จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2 ธันวาคม 2563
6. อาจารย์กิตติพันธ์ ชินวรรณโชติรางวัลผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จากงานเพชรพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร5 กรกฎาคม 2564
7. ผศ.เผ่า อนันจิ๋วรางวัลพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563 (รางวัลผู้ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล)จังหวัดเพชรบุรีปี 2563
Scroll to Top