ด้านที่ 7 รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ประเภทศิษย์เก่า

Awards in Sustainable Community Development

ประเภทศิษย์เก่า

ชื่อศิษย์เก่าชื่อรางวัลหน่วยงานเจ้าภาพวันที่ได้รับรางวัล
1. นางสาวศิตาพร ปกป้อง
คณะ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูที่ปรึกษา
ระดับต้นแบบ ประจำปี 2563
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน1 กรกฎาคม 2564
2. นายวินัย พุ่มพวง
นายก อบต.หนองโสน
จ.เพชรบุรี
– ประกาศเกียรติคุณ นักปกครองท้องถิ่น
ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563
– รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น สาขาสาขา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563
สถาบันพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่น
24 กรกฎาคม 2563
3. นายสหภาพ ดำไสว
สาขาแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รางวัลขนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ
ของผู้ปฏิบัติงาน (R2R) การประกวดผลงาน
วิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ
ครั้งที่ 17
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
2 – 6 กันยายน 2563
4. ว่าที่ร้อยตรี เรืองเดช โพธิ์เอี่ยมรางวัลเศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น
ประจำปี 2563
5. จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล
นายก อบต.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี
– รางวัลประเภทสุดยอดผู้นำท้องถิ่น
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทน
คุณแผ่นดิน“พลังท้องถิ่น
ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ
สาขาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
– มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
– สถาบันพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่น
24 กรกฎาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563
6. นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล
รร.เทศบาล 4 ชะอำ
รางวัลครูดีศรีเมืองเพชร ประจำปี 2563
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี15 มกราคม 2564
7. นายวรากร พลสุรินทร์
ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10
28 ธันวาคม 2563
8. นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร
ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม
ประจำปี 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
29 กรกฎาคม 2563
Scroll to Top