ด้านที่ 7 รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Awards in Sustainable Community Development

ประเภทรางวัลที่ชุมชนได้รับจากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ชุมชนชื่อรางวัลหน่วยงานเจ้าภาพปีโครงการ
1. ชุมชนไร่มะขาม
ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ2563ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว
ชุมชนบ้านไร่มะขาม
สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
( Food Safety )
2. ชุมชนไร่มะขาม
ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลชนะเลิศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
กระทรวงสาธารณสุข2563ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว
ชุมชนบ้านไร่มะขาม
สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
( Food Safety )
3. ชุมชนไร่มะขาม
ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลชนะเลิศ ผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
กระทรวงสาธารณสุข2563การบริหารจัดการน้ำ
ชุมชนต้นแบบเพื่อขจัด
ปัญหาความยากจน
4. ชุมชนต้นมะม่วง
ตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลชนะเลิศ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข2563โครงการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นฯ
5. ชุมชนต้นมะม่วง
ตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ตำบลสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 5
กระทรวงสาธารณสุข2563โครงการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นฯ
6. บ้านไร่ทอง-นาแค-ดอนไร่โพธิ์
ตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี
2563โครงการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นฯ
7. ชุมชนบ้านหนองควาย
ตำบลบ้านในดง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนต้นแบบการจัดการ Zero West
ระดับภาค กรมส่งเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2562การพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบการจัดการขยะ
ภายในชุมชนบ้านในดง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
8. ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ
อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขตามแนวทาง
เครือข่ายความสุขชุมชน
ศูนย์คุณธรรม2563การพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านห้วย
เกรียบ สู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ตามศาสตร์พระราชา
9. ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ
อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
(นายวัชรินทร์ จันทร์เดช)
กระทรวงมหาดไทย2562การพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านห้วย
เกรียบ สู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ตามศาสตร์พระราชา
10. ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ
อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สามารถเสริมสร้าง
สนับสนุน พัฒนากระบวนการ เครือข่าย
สุขภาวะทางสังคมในการลดปัจจัยเสายง
โดยใช้หลักธรรมเชิงพุทธบูรณาการ
ประจำปี 2562
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
2562การพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านห้วย
เกรียบ สู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ตามศาสตร์พระราชา
11. ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ
อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ระดับตำบล
กระทรวงศึกษาธิการ2562การพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านห้วย
เกรียบ สู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ตามศาสตร์พระราชา
12. บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
กรมพัฒนาชุมชน2561ยกระดับรายได้ของ
ชุมชนโดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากสับปะรดและ
กล้วย เพื่อหนุนเสริม
เป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนใน
ชุมชน บ้านรวมไทย
ตำบลหาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

บันทึกความร่วมมือ

1. บันทึกความร่วมมือ โครงการจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านแปลงใหญ่ข้าวเชื่อมโยงตลาดข้าวจังหวัดเพชรบุรี

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top