บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

A. Proportion of staffs engaged in community development

 • Total number of existing staff (both academic, research and supporting) for the year of evaluation (All staff) 654
 • Total number of staff (both academic, research and supporting) who attended the SCD projects/activities within the year of evaluation (SCD staff) 276

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเทียบกับจำนวนบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

OrderFaculty/DivisionNumber of all staffNumber of SCD staff
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์12952
2คณะวิทยาการจัดการ4725
3คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5821
4คณะเทคโนโลยีการเกษตร3723
5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6832
6คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ4024
7คณะครุศาสตร์4026
8คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ3530
9สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม126
10สำนักงานอธิการบดี15021
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน130
12สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1916
 รวม654276

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ทั้งหมด จำนวน 654 คน โดยจำแนกตามสังกัดของหน่วยงาน จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วยคณะ 8 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 4 หน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 276 คน คิดเป็น 42.20 % ของบุคลากรทั้งหมด

บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    DOWNLOAD

คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  129  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  52 คน

มนุษย์-บุคลากร.docx

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ    DOWNLOAD

คณะวิทยาการจัดการ


จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  47  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  25 คน

จัดการ-บุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     DOWNLOAD

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  58  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  21 คน

วิศวะ-บุคลากร.docx

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  37  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  21 คน

เกษตร-บุคลากร.docx

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  68  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  32 คน

วิทย์-บุคลากร.docx

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ    DOWNLOAD

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ


จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  40  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  24 คน

พยาบาล-บุคลากร.docx

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์    DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์
จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  40  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  26 คน

ครุ-บุคลากร.docx

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี    DOWNLOAD

สำนักงานอธิการบดี

 
จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  150 คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  21 คน

สนอ-บุคลากร.docx

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   DOWNLOAD

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน  19  คน
 • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน จำนวน  16 คน

วิทยบริการ-บุคลากร

Scroll to Top