นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการพัฒนาชุมชน

กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการพัฒนาชุมชม

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการพัฒนาชุมชม

คณะ
1/2563 2/2563
จ.นศ.ลงทะเบียน จ.นศ.ที่สอบผ่าน จ.นศ.ลงทะเบียน
จ.นศ.ที่สอบผ่าน
ครุศาสตร์ 1799 1799 1540 1540
เทคโนโลยีการเกษตร 709 696 1224 1215
เทคโนโลยีสารสนเทศ 748 725 449 409
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 165 165 272 271
มนุษยศาสตร์ฯ 3960 3283 2728 2103
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 665 649 871 834
วิทยาการจัดการ 1842 1676 1227 1093
พยาบาลศาสตร์ฯ 1620 1618 2072 2069
มหาวิทยาลัย 11508 10611 10383 9534

จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน และสอบผ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

Scroll to Top