โครงการบำรุงวัฒนธรรม 3 ปี

B. Number of community cultural nourishment projects within the three years previously of evaluation 7%

  • Total number of projects that directly involves to cultural nourishment projects/activities within the three years previously of evaluation (Cultural projects) 57

กราฟแสดงจำนวนโครงการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเทียบกับจำนวนโครงการด้าน SCD

SCD Project three years previously 

OrderFaculty/Divisionโครงการ scd 2562โครงการ 2563โครงการ scd 2564
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์145
2คณะวิทยาการจัดการ001
3คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม001
4คณะเทคโนโลยีการเกษตร001
5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี211
6คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ011
7คณะครุศาสตร์121
8คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ121
9สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม1187
10สำนักงานอธิการบดี000
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน000
12สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ120
13โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี100
 รวม182019

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี ทั้งหมด จำนวน 57 โครงการ โดยในปีประเมินมี 19 โครงการ ย้อนหลัง 1 ปี จำนวน 20 โครงการ และย้อนหลัง 2 ปี จำนวน 18 โครงการ

โครงการย้อนหลัง 3 ปี ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Scroll to Top