โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

C. Number of sustainable community development projects within the year of evaluation 8%

  • Total number of existing projects for the year of evaluation (All projects)  354
  • Total number of projects that directly involves to SCD projects/activities within the year of evaluation (SCD projects) 107

กราฟแสดงจำนวนโครงการทั้งหมดของมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านบริการวิชาการ

OrderFaculty/Divisionโครงการของมหาวิทยาลัยโครงการ scd 2564
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์553
2คณะวิทยาการจัดการ339
3คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม295
4คณะเทคโนโลยีการเกษตร2512
5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3314
6คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ164
7คณะครุศาสตร์278
8คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ286
9สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม164
10สำนักงานอธิการบดี6540
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน90
12สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ52
 รวม354107

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 354 โครงการ โดยได้จัดสรรให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 หน่วยงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง มีโครงการด้านบริการวิชาการ จำนวน 107 โครงการ เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 91 โครงการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 16 โครงการ คิดเป็น 30.23% ของโครงการทั้งหมด

Scroll to Top