ด้านที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Academic Services

บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3 ปี

มูลค่าเพิ่มและประโยชน์ต่อชุมชน

Scroll to Top