ITA Report 2021

รายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2564

          รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (Integrity and Transparency Assessment Report 2021)

          โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission of Thailand)