Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

          แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข่าวประชาสัมพพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • การดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O1 โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/pbru/executives

O3 อำนาจหน้าที่

ภารกิจตามพระราชบัญญัติ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี ปี 2560 – 2579 และระยะ 5 ปี 2560 – 2564

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฏหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หน้ารวม)

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

- จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ | DON KHUNG YAI NEWS LETTER

O11 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

- สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

 —- ระหว่างดำเนินการ —-

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

- รายงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รวมทุกด้าน

1. การผลิตบัณฑิต (จำนวน 32 เล่ม)

2. การวิจัย (จำนวน 3 เล่ม)

3. การบริการวิชาการ (จำนวน 2 เล่ม)

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 2 เล่ม)

5. การบริหารจัดการ (จำนวน 104 เล่ม)

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รวมทุกด้าน

1. การผลิตบัณฑิต (จำนวน 22 มาตรฐาน)

2. การวิจัย (จำนวน 2 มาตรฐาน)

3. การบริการวิชาการ (จำนวน 2 มาตรฐาน)

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 1 มาตรฐาน)

5. การบริหารจัดการ (จำนวน 43 มาตรฐาน)

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รวมทุกด้าน

การบริหารจัดการ

1. สถิติงานบริการ ติดตามและเบิกจ่ายโครงการของสาขาวิชาชีววิทยา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สถิติการให้บริการห้องประชุม ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : คณะวิทยาการจัดการ

https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/2022/03/สถิติการให้บริการห้องประชุม ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ.pdf

3. สถิติการใช้ห้องประชุมไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4. สถิติการให้บริการห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี ชั้น 1 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. สถิติการให้บริการห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รวมทุกด้าน

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.

5.การบริหารจัดการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564

O18 E-Service

หน้ารวม E-Service

การผลิตบัณฑิต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา (ลงทะเบียน)

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/มคอ.7

3. ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

4. ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

1. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

2. ระบบจิตอาสา

3. ระบบฐานข้อมูลกิจกรรม

4. ระบบกิจการนักศึกษา

6. ระบบสำรวจพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

การวิจัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. ระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานวิจัย

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

การบริการวิชาการ

ระบบบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การบริหารจัดการ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ

1. ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

สำนักงานอธิการบดี

1. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ระบบข้อมูลบุคลากร,ระบบยานพาหนะ,ระบบทะเบียนหนังสือ,ระบบข้อมูลพื้นฐานประกันคุณภาพ,ระบบข้อมูลออกฝึกประสบการณ์,ระบบตารางสอน,ระบบจองห้องประชุม/สถานที่)

2. ระบบค้นหาการขออนุมัติโครงการ

3. ระบบเก็บข้อมูลรายการสถานศึกษา

4. ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี

5. ระบบขอรับบริการและรับแจ้งปัญหา

6. ระบบรับแจ้งปัญหาด้านเครือข่าย

7. ระบบลงทะเบียน Mac Address

8. ระบบบันทึกข้อมูล PBRU Internet account / E-mail account

9. ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์

10. ระบบส่งข่าวสารและไฟล์

11. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

12. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

13. ระบบลงเวลาการปฏิบัติงาน

14. ระบบร้องทุกข์ ร้องเรียน และสายตรงอธิการบดี

O18 E-Service

1. ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา (ลงทะเบียน)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1
(ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564)

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
(มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —

รายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจำปีงบประมาณ 2565) รวมทั้งหมด ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565

— รอดำเนินการ —

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

— รอดำเนินการ —

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565

— รอดำเนินการ —

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566

— รอดำเนินการ —

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

— รอดำเนินการ —

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566

— รอดำเนินการ —

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564-

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

— รอดำเนินการ —

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563-2567

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสำหรับบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศฯ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู

ผู้แทนคณครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังการบรรยายการศึกษาแนวใหม่ "พุทธเศรษฐศาสตร์"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 12/2564

กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 13/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 7/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 14/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2564

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2554

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2554

1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงายที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 2554

1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

1.5 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

1.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผุ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

2.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานราชการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2554

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

2.8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ

2.9 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป

2.11 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบัที่ 2) พ.ศ. 2558

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 )

3.6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

4.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

4.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการเพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี

4.5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

5.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5.4 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงายผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

— ระหว่างดำเนินการ —

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ระบบรับเรื่องร้องเรียน สายตรงอธิการบดี

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 -2)

รายงานสถิติสำนวนการสอบสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานสถิติสำนวนการสอบสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 -2)

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางรับความคิดเห็นออนไลน์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

แถบเมนูหลัก "ติดต่อเรา"

ช่องทางรับความคิดเห็นออนไลน์ หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยฯ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขัน “Coffee Break Contest” ร่วมเตรียมความพร้อมสู่งาน Phetchaburi City Of Gastronomy : CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1

นักศึกษาเชฟได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทำอาหาร 2021 Potatoes USA® Young Chef Training and Competition

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

มรภ.เพชรบุรีลงนามความร่วมมือกับ ม.สยาม ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ

2. ด้านการวิจัย

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย

ระหว่างดำเนินการ —

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย

ระหว่างดำเนินการ —

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทีมนักวิจัย มรภ.เพชรบุรีและเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด Design Thinking

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วม” ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564

นักวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนร่วมกับนักวิจัย มทส.-อาจารย์แพทย์แผนไทย มรภ.เพชรบุรี ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ “ฝักเพกา”

3. ด้านบริการวิชาการ

3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ จังหวัดเพชรบุรีฯ

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองบ้านในดง ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานพลังจังหวัดเพชรบุรีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมการดำเนินงานและพิจารณายุทธศาสตร์สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตามโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ “เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดบูธโชว์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงาน Phetchaburi City of Gastronomy

ขนมไทยใส่ไอเดีย “ทาร์ตหม้อแกง” ในกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน

5. ด้านการบริหาร

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน

— ระหว่างกำเนินการ —

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการห้องสมุดรวมใจ วัดสิงขรวราราม เมียนมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)

ราชภัฏเพชรบุรีห่วงใย ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านโค้งตาบาง

อธิการบดีฯ ลงนามความร่วมมือการพัฒนานโยบายและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก สอดรับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

O31 ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อนโยบาย NO GIFT POLICY ผ่านการประชุมบุคคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

–อยู่ระหว่างดำเนินการ–

 

ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

–อยู่ระหว่างดำเนินการ–

 

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift pPolocy

ใช้ของ ป.ป.ท

–อยู่ระหว่างดำเนินการ–

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

— ระหว่างดำเนินการ —

— ระหว่างดำเนินการ —

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 014/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

— ระหว่างดำเนินการ —

- แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

— ระหว่างดำเนินการ —

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

— ระหว่างดำเนินการ —

- แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง

–อยู่ระหว่างการดำเนินการ–

- ผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาสที่ 1-2)

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Handbook)

–อยู่ระหว่างการดำเนินการ–

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วิดีโอ เผยแพร่เจตจำนงสุจริตการบริหารและปฏิบัติงานฯ และให้ความรู้หลักการทำงานอย่างโปร่งใส โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย จอภาพบริเวณด้านหน้าและภายในมหาวิทยาลัย

ป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต โดยเผยแพร่ตามบริเวณต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

— ระหว่างดำเนินการ —

ให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

— ระหว่างดำเนินการ —

จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยในการเลือกผู้นำนักศึกษา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้นักศึกษา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย (online)

ให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2566

— ระหว่างดำเนินการ —

O37 การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาสที่ 1-2)

— ระหว่างดำเนินการ —

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาสที่ 1-4)

— ระหว่างดำเนินการ —

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

— ระหว่างดำเนินการ —

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

— ระหว่างดำเนินการ —

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประะมาณ 2565 (รายไตรมมาส)

— ระหว่างดำเนินการ —

การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต

— ระหว่างดำเนินการ —

การดำเนินงานด้านการใช้งบประมาณ

— ระหว่างดำเนินการ —

การดำเนินงานด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

— ระหว่างดำเนินการ —