Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข่าว
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • การดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O1 โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/pbru/management-structure

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/pbru/executives

O3 อำนาจหน้าที่

ภารกิจตามพระราชบัญญัติ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี ปี 2560 – 2579 และระยะ 5 ปี 2560 – 2564

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฏหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หน้ารวม)

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

- จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ | DON KHUNG YAI NEWS LETTER

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

- สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2563)

–  รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- รวมทุกด้าน

การผลิตบัณฑิต

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตารางเรียนตารางสอน คณะวิทยาการจัดการ

การวิจัย

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การวิจัย

การบริการวิชาการ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. คู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และเครื่องจักรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

4. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตารางเรียนตารางสอน คณะวิทยาการจัดการ

5. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- รวมทุกด้าน

การผลิตบัณฑิต

1. มาตรฐานและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. มาตรฐานและขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดตารางเรียนตารางสอน คณะวิทยาการจัดการ

การวิจัย

1. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การพิจารณาขอทุนงานวิจัย (ทุนจากภายใน)

2. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคคลากรภายนอก

3. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

การบริการวิชาการ

1. มาตรฐานและขั้นตอนการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การบริหารจัดการ

1. มาตรฐานและขั้นตอนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. มาตรฐานและขั้นตอนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และเครื่องจักรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6. มาตรฐานและขั้นตอนการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7. มาตรฐานและขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

การผลิตบัณฑิต

1. สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี : สำนักงานอธิการบดี

การวิจัย

สถิติ – รายชื่อผู้ติดต่อขอรับบริการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การบริการวิชาการ

สถิติ – รายชื่อผู้ติดต่อขอรับบริการงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถิติ – รายชื่อผู้ติดต่องานศิลปวัฒนธรรม ในสังกัดสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9. รายงานข้อมูลการขอรับบริการการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

10. สถิติการใช้บริการห้องสมุด

11. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

12. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมรายบุคคล กองพัฒนานักศึกษา

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

O17 E-Service

หน้ารวม E-Service

การผลิตบัณฑิต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา (ลงทะเบียน)

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/มคอ.7

3. ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

4. ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

1. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

3. ระบบฐานข้อมูลกิจกรรม

4. ระบบกิจการนักศึกษา

6. ระบบสำรวจพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

การวิจัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. ระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานวิจัย

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

การบริหารจัดการ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

สำนักงานอธิการบดี

1. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ระบบข้อมูลบุคลากร,ระบบยานพาหนะ,ระบบทะเบียนหนังสือ,ระบบข้อมูลพื้นฐานประกันคุณภาพ,ระบบข้อมูลออกฝึกประสบการณ์,ระบบตารางสอน,ระบบจองห้องประชุม/สถานที่)

2. ระบบค้นหาการขออนุมัติโครงการ

3. ระบบเก็บข้อมูลรายการสถานศึกษา

4. ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี

5. ระบบขอรับบริการและรับแจ้งปัญหา

6. ระบบรับแจ้งปัญหาด้านเครือข่าย

8. ระบบบันทึกข้อมูล PBRU Internet account / E-mail account

10. ระบบส่งข่าวสารและไฟล์

11. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

12. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

13. ระบบลงเวลาการปฏิบัติงาน

14. ระบบร้องทุกข์ ร้องเรียน และสายตรงอธิการบดี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) **********************************

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2563)

รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4)

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง)

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างโรงเรือน แพะ แกะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายภายในพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจำปีงบประมาณ 2564)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ประจำปีงบประมาณ 2564)

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่ออธิการบดี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563-2567

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสำหรับบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกข้อความ ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ

กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรม “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ให้กับนักวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ

เพชรบุรี-ราชภัฎ มินิ-ซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เลือกตั้ง นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Assessment System)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์และนักศึกษาเข้าประเมินสมรรถนะวิชาชีพ อาชีพพ่อครัวอาหารไทย ชั้น 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมผู้สัมผัสอาหารให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2554

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2554

1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงายที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 2554

1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

1.5 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

1.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผุ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

2.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานราชการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2554

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

2.8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ

2.9 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป

2.11 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบัที่ 2) พ.ศ. 2558

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 )

3.6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

4.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

4.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการเพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี

4.5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

5.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5.4 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงายผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ระบบรับเรื่องร้องเรียน สายตรงอธิการบดี

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 -2)

รายงานสถิติสำนวนการสอบสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานสถิติสำนวนการสอบสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 -2)

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับความคิดเห็นออนไลน์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

แถบเมนูหลัก "ติดต่อเรา"

ช่องทางรับความคิดเห็นออนไลน์ หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยฯ

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 00 หลักสูตร)********************

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

นศ.เชฟคว้า “รางวัลชนะเลิศ” ในการแข่งขัน TIPAROS CHALLENGE 2020 RISING STAR CHEF ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

เพชรบุรี-ราชภัฎ มินิ-ซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามโครงการวิศวกรสังคม พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปอเทืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

วิศวกรสังคม พลังนักศึกษา พัฒนาชุมชน

ทีมวิศวกรสังคมลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าชุมชนและขั้นตอนการพัฒนา ณ ชุมชนโป่งสลอด เพื่อยกระดับสินค้าสร้างมูลค้าเพิ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนโดยรอบ หวังสร้างอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน

ทีมวิศวกรสังคม รายงาน Timeline สินค้าชุมชนโป่งสลอด

ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทียบโอนนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาเตรียมจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ให้กับนักศึกษาภายใต้การดำเนินงานเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ

อาจารย์และนักศึกษาเข้าประเมินสมรรถนะวิชาชีพ อาชีพพ่อครัวอาหารไทย ชั้น 2

นักศึกษาวิศวกรสังคม ปรับปรุงดินและแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมผู้สัมผัสอาหารให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการวิจัย

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ปี 2561

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรม “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ให้กับนักวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ

ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ชิล ชิม ช้อป บนเส้นทางท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก”

ทีมนักวิจัยเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนดเมืองเพชร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ

3. ด้านบริการวิชาการ

3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ จังหวัดเพชรบุรีฯ

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นำเสนอผลการลงพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รวมกับจังหวัดเพชรบุรี)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ส่งมอบสื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ นำเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปี 64

MOU พัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านชุมชนพุเข็ม เตรียมพัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยโสก ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 80 อัตรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานชั่วคราว ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนโดยรอบ หวังสร้างอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาบ้านสามเรือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน“จักสาน ทอผ้า หาเห็ด”

ผู้แทน อบต. 16 แห่ง รับฟังรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ก่อนที่ผู้จ้างงานจะลงพื้นที่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมความพร้อมให้กับผู้จ้างงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาพื้นที่บริการวิชาการ มุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่โป่งสลอด ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับประชาชน

นักศึกษาวิศวกรสังคม เข้าร่วมโครงการวิศวกรสังคม PBRU Heart Of The New Gen เสริมสร้างทักษะจิตอาสา พัฒนาชุมชน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้สนใจทั่วไป

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอเชิญร่วมงาน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานครบ 1 ทศวรรษ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ

5. ด้านการบริหาร

1. คณะครุศาสตร์ : คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 113/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

2. คณะครุศาสตร์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม และการพัฒนาเกลือทะเลไทย

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลสารสนเทศ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/63 (16 ต.ค.63)

6. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

7. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

8. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 021/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 (14 ต.ค.63)

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่2/2563 (2 พ.ย. 63)

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : อุตสาหกรรม คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1149/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

15. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1392/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (บริการวิชาการ)

16. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1392/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

17. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (บริการวิชาการ) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

18. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (วิจัยและพัฒนานวัตกรรม) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

19. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

20. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (บริการวิชาการ)

21. สำนักวิทยบริการฯ : คำสั่งมหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 221/2564 เรื่องแต่งตั่งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถิ่น

เตรียมความพร้อมจัดการแข่ง “โตนดรันนิ่ง”

สำนักงบประมาณลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมผู้สัมผัสอาหารให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

“ชาวราชภัฏเพชรบุรี ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส”

หนังสือเวียน ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

“ชาวราชภัฏเพชรบุรี ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส”

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิณความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1620/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาสที่ 1-2)

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Handbook)