ความร่วมมือและระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินการของมหาวิทยาลัย ฯ

          เพื่อวัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีความร่วมมือกับชุมชน สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติโดยการจัดขยายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการวิจัย การพัฒนาชุมชน การเผยแพร่ความรู้ การพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อาทิ

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานมิง ประเทศสาธารณณัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษา อาจารย์ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอื่นๆ

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทำความร่วมมือกับการให้บริการทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่มะขามเพื่อการวิจัย และการพัฒนาชุมชน การเผยแพร่ความรู้กาพัฒนานักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทำความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสร้างบุคลากรทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม ระหว่าง บริษัท แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชการแก่ชุมชน สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

4) ความร่วมมือเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่าง สถาบันการศึกษา จำนวน 6 สถาบัน ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            เพื่อสนับสนุนการพัมนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล เป็นต้น

  • ระดับท้องถิ่น
  • ระดับภูมิภาค
  • ระดับชาติ
  • ระดับนานาชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. วันที่ลงนาม ชื่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2553 11 มิถุนายน 2553บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสอนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 4 ปี
(11 มิถุนายน 2553 – 11 มิถุนายน 2557 )
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการศึกษาและการบริการทางการเงินแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
25536 สิงหาคม 2553บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ
- จังหวัดเพชรบุรี
- องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและ
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
4 ปี
(6 สิงหาคม 2553– 6 สิงหาคม 2557)
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขยายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการวิจัย และการพัฒนาชุมชน การเผยแพร่ความรู้กาพัฒนานักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
255825 มิถุนายน 2558สัญญาความร่วมมือในการพัฒนาบัตรประจำตัวเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2558-2562 ตลอดจนบริการทางการเงิน หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
View Detail
5 ปี
(25 มิถุนายน 2558 – 25 มิถุนายน 2563)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการศึกษาและการบริการทางการเงินแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนนักเรียน บุคลากรในสังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.เพชรบุรี และ/หรือประชาชนทั่วไปที่ช้บริการของมหาวิทยาลัย
2559 10 กุมภาพันธ์ 2559หนังสือลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้ตกลงร่วมมือกันละกันในการเป็นภาคเครือข่ายด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนศิลปะ การจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร การดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการศึกษาและการบริการทางการเงินแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
255930 มีนาคม 2559บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Undestanding : MOU) เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
- วัดพระรูป
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จังหวัดเพชรบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
- ทองหทัยฟาร์ม-ฐานเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเอง
- สวนโพธิ์พฤกษ์ ณ โพธิ์พระ
- สภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
- กลุ่มลูกหว้า
- กลุ่มคนเพ็ชร์รักษ์ป่า
- ชมรมต้นกล้าเพชรบุรี
- พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
- กลุ่มตากับยาย
และกลุ่มบ้านชะอาน
30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการวิจัย และการพัฒนาชุมชน การเผยแพร่ความรู้กาพัฒนานักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
255929 เมษายน 2559บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจของนักศึกษา และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ
- บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
- บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
View Detail
5 ปี
(29 เมษายน 2559 – 29 เมษายน 2564 )
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบริหารคุณภาพงาน สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพในองค์กร
255923 พฤษภาคม 2559Memorandum of Understanding Between Faculty of Humanities and Social Sciences Phetchaburi Rajabhat University And Thailand Bartender Association มีความเห็นร่วมกันในการกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
การบริการวิชาการของหน่วยงาน
View Detail
5 ปี
(พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2564)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริการวิชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสมาคมบาร์เทนเดอร์ประเทศไทย
255927 พฤษภาคม 2559บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเพชรบุรี กับ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 ปี
(1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 25561)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชการด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมอื่นที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ อีกทั้งเป็นการสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ให้กับนักศึกษา ครู และอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
255917 มิถุนายน 2559บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่าง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
View Detail
1 ปี
(17 มิถุนายน 2559 – 17 มิถุนายน 2560)
คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่เงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ
255916 กรกฎาคม 2559บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ ชมรมสหกรณ์ยูเนี่ยนเพชรบุรี
View Detail
1 ปี
(16 กรกฎาคม 2559 – 16 กรกฎาคม 2560)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง
25603 กุมภาพันธ์ 2560บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจของนักศึกษา และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด5 ปี
(3 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริม สนับสนุนการฝึกงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบริหารคุณภาพงาน สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพในองค์กร
256016 กุมภาพันธ์ 2560Memorandum of Understanding Between Faculty of Humanities and Social Sciences Phetchaburi Rajabhat University And Sri panwa Phuket Hotel มีความเห็นร่วมกันในการกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนกรสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริการวิชาการของหน่วยงาน
5 ปี
(1 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
การโรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการจริงได้
256012 มิถุนายน 2560บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม
View Detail
4 ปี
(12 มิถุนายน 2560 – 12 มิถุนายน 2564 )
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขยายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการวิจัย และการพัฒนาชุมชน การเผยแพร่ความรู้กาพัฒนานักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
256021 มิถุนายน 2560บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ โรงเรียนหนอหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
View Detail
21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรีนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนในทุกช่วงชั้น และเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพครูด้าน
ดนตรีและนาฏศิลป์ในสถาบันการศึกษา
256022 มิถุนายน 2560บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพชรบุรี
View Detail
22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชการแก่ชุมชน สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
25606 ตุลาคม 2560บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสร้างบุคลากรทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม ระหว่าง
บริษัท แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

View Detail
3 ปี
(6 ตุลาคม 2560 –
6 ตุลาคม 2563)
คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชการแก่ชุมชน สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
25613 พฤษภาคม 2561บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
View Detail
3 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษาและชุมชนด้านนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเปลี่ยนความรู้วิชาการภายใต้สารสำคัญในการประสานความร่วมมือ
256111 กรกฎาคม 2561บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จำกัด

View Detail
11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - ร่วมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และสนับสนุน ส่งเสริมการผลิตนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561กันยายน 2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
View Detail
กันยายน 2561
เป็นต้นไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขยายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการวิจัย และการพัฒนาชุมชน การเผยแพร่ความรู้กาพัฒนานักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
256111 ธันวาคม 2561บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
View Detail
11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่
และเนื้อหาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
2562 11 กุมภาพันธ์ 2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์ของพระราชา ระหว่าง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรชุมชน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2562เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือในการสนับสนุนทางการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและการฝึกงาน ร่วมมือการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา การใช้ทรัพยากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน 
ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
256211 มิถุนายน 2562บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท อินฟินิท คอนโทรล จำกัด
View Detail
11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
256212 มิถุนายน 2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม กับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สนับสนุนการดำเนินการด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้)
View Detail
1 ปี
(12 มิถุนายน 2562 – 12 มิถุนายน 2563)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคี เครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้ทางการบริหารจัดการ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลตามหลักทางรัฐประศาสนศาสตร์
256327 มกราคม 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสานพลังสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการขยะภายในชุมชนและโรงเรียน  ระหว่าง
- มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัหวัดเพชรบุรี
- เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์  ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชราราม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ 10 ตำบล
ท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ
- ชุมชนหัวทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ 8
ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
View Detail
-สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขยายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการวิจัย และการพัฒนาชุมชน การเผยแพร่ความรู้กาพัฒนานักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
256326 กุมภาพันธ์ 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ระหว่างสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ HOH (House of Hospitality)
View Detail
5 ปี (26 กุมภาพันธ์ -26 กุมภาพันธ์ 2568)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการศึกษาและการบริการทางการเงินแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
256318 มีนาคม 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
View Detail
18 มีนาคม 2563 – 18 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาด้านการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
256324 มิถุนายน 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทเน็ตเวิร์ด ลิ้งค์ จำกัด
View Detail
24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมมือการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ชุมชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
256324 มิถุนายน 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทเอพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด
View Detail
24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมมือการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ชุมชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
256321 สิงหาคม 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการนวดเพื่อสุขภาพ ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท
View Detail
5 ปี (21 สิงหาคม 2563 – 21 สิงหาคม 2568) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรชุมชนโค้งตาบาง และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงการฝึกอบรม สัมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการนวดเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของนักศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 30 สิงหาคม 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทสยามแม็คโค จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
View Detail
30 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปคณะวิทยาการจัดการในการส่งเสริมกิจกรรมแมคโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
 26 ตุลาคม 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี
View Detail
26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกันในชุมชน  ท้องถิ่น
 20 มกราคม 2564บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
View Detail
20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป คณะมนุษย์ฯเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการและการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ของศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน
 4  สิงหาคม  2563 พิธีลงนามความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ (Formal Agreement) โครงการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)
ระหว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพพระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
View Detail
 
4  สิงหาคม  2563เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)
256326 ตุลาคม 2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี
View Detail
26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกันในชุมชน  ท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ.วันที่ลงนามชื่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระยะเวลาผู้รับผิดชอบผลที่คาดว่าจะได้รับ
255923 กุมภาพันธ์ 2559บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ3 ปี
(23 กุมภาพันธ์ 2559 -23 กุมภาพันธ์ 2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจโรงแรม อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน นิสิตได้เห็นภาพในการทำงานที่ชัดเจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน และสร้างกลุ่มคนที่มีศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม
255929 เมษายน 2559บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจของนักศึกษา และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ
- บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
- บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
View Detail
5 ปี
(29 เมษายน 2559 – 29 เมษายน 2564 )
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบริหารคุณภาพงาน สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพในองค์กร
255924 พฤษภาคม 2559บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางของเครือข่ายทางด้านศิลปะ (MOU) ร่วมกับ
- สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- สาขาวิชาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- สาขาวิชาศิลปกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานเทศบาลกระบี่ 
View Detail
3 ปี
(24 พฤษภาคม 2559 – 24 พฤษภาคม 2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง
255911 กรกฎาคม 2559บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่าง บริษัท พีแอนด์เอ อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
View Detail
1 ปี
(11 กรกฎาคม 2559 – 10 กรกฎาคม 2560)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
25603 กุมภาพันธ์ 2560บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจของนักศึกษา และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด5 ปี
(3 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริม สนับสนุนการฝึกงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบริหารคุณภาพงาน สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพในองค์กร
256016 กุมภาพันธ์ 2560Memorandum of Understanding Between Faculty of Humanities and Social Sciences Phetchaburi Rajabhat University And Sri panwa Phuket Hotel มีความเห็นร่วมกันในการกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนกรสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริการวิชาการของหน่วยงาน
View Detail
5 ปี
(1 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
การโรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการจริงได้
25606 ตุลาคม 2560บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสร้างบุคลากรทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม ระหว่าง
บริษัท แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
View Detail
3 ปี
(6 ตุลาคม 2560 –
6 ตุลาคม 2563)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชการแก่ชุมชน สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
25625 มิถุนายน 2562บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
View Detail
5 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปสำนักวิทยบริการฯเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้ทันสมัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
256211 มิถุนายน 2562บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท อินฟินิท คอนโทรล จำกัด
View Detail
11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
256324  ธันวาคม  2562บันทึกข้อตกลงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปคณะวิทยาการจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. วันที่ลงนามชื่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระยะเวลาผู้รับผิดชอบผลที่คาดว่าจะได้รับ
255919 เมษายน 2559บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
View Detail
3 ปี
(19 เมษายน 2559 – 19 เมษายน 2562)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ที่สำคัญตลอดห่วงโซ่การผลิต
255923 พฤษภาคม 2559Memorandum of Understanding Between Faculty of Humanities and Social Sciences Phetchaburi Rajabhat University And Thailand Bartender Association
มีความเห็นร่วมกันในการกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ การบริการวิชาการของหน่วยงาน
View Detail
5 ปี
(พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2564)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริการวิชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสมาคมบาร์เทนเดอร์ประเทศไทย
25628 พฤษภาคม 2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในการดำเนินงานบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สุขภาวะและคุณธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ โรงเรียนต่างๆ จำนวน 40 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี<
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านด่านโง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านต้นเกด อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียบบ้านพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านสามเรือน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านห้วยพลับ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนแม่คะเมย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนวไลย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนอานันท์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์<
View Detail
-คณะครุศาสตร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการศึกษาและการบริการทางการเงินแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
25627 มิถุนายน 2562
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
View Detail
7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป สถาบันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของการบริการองค์ความรู้
256218 กันยายน 2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
View Detail
18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป สถาบันเพื่อสร้างความตระหนัก ความตื่นตัวและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การขยายธุรกิจ
2563 15 พฤศจิกายน 2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ โรงเรียน จำนวน 34 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
2. โรงเรียนโยธินบูรณะ
3. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
4. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
5. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
6. โรงเรียนบางจานวิทยา
7. โรงเรียนหนองจอกวิทยา
8. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
9. โรงเรียนคงคาราม
10. โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
11. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
12. โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
13. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
14. โรงเรียนธงชัยวิทยา
15. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
16. โรงเรียนบางสะพานวิทยา
17. โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
18. โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคม
19. โรงเรียนนาสักวิทยา
20. โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร
21. โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปภัมภ์
22. โรงเรียนถาวรานุกูล
23. โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
24. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
25. โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
26. โรงเรียนวิสุทธิรังษี
27. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
28. โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมูข
29. โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
30. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
31. โรงเรียนวังไกลกังวล
32. โรงเรียนเวียงสระ
33. โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
34. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
3 ปี
(15 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2565)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สร้างความร่วมมือการเป็นหน่วยประสานการรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว
2563    30 มกราคม 2563บันทึกข้กตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech ang Innovation Center : AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
View Detail
30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีการ เกษตร เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคนดลยีและนวัตกรรม
25636 ตุลาคม 2563บันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
View Detail
6 ตุลาคม 2563 สถาบันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากรและจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมพัฒนาพื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม
2563 4  สิงหาคม  2563 พิธีลงนามความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ (Formal Agreement)
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)
ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพพระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
View Detail
4  สิงหาคม  2563เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)
2560 1 กุมภาพันธ์ 2560บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการร่วมกันวิจัย เรื่องการศึกษาการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสับปะรดและมะพร้าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมเชิงพลังงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
View Detail
5 ปี
(1 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นกับท้องถิ่น เป็นการใช้วัสดุให้คุ้มค่า และช่วยแก้ปัญหา การจัดการขยะของเทศบาล สามารถพัฒนาแนวทางการแปรรูปให้เศษวัสดุเป็นแท่งเชื้อเพลิงที่สามารถขนส่ง เพื่อการขายหรือใช้งานในพื้นที่อื่นๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรม
25606 กรกฎาคม 2560บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานจากสถาบันการศึกษา จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)
2. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (KRU)
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (NPRU)
6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (RMUTK)
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
8. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (PSU)
9. คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU)
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (SSKRU)
View Detail
3 ปี
(6 กรกฎาคม 2560 -6 กรกฎาคม 2563)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนทางวิชาการ  ได้แก่ สนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงานเครือข่าย การเผยแพร่บทความวิจัย การเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อร้างเครือข่ายวิชาการให้มีความเข็มแข็งสู่ระดับสากล
2561 6 มีนาคม 2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติระหว่าง สถาบันการศึกษา จำนวน 6 สถาบัน ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 ปี
(6 มีนาคม 2561 –  6 มีนาคม 2564)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัมนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ

การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล
256119 เมษายน 2561 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
View Detail
5 ปี
(19 เมษายน 2561 – 19 เมษายน 2566)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเอาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงานในภาคส่วนงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการลดต้นทุนในการดำเนินงาน จึงก่อให้เกิดความต้องการด้านกำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ที่ยังมี

ไม่เพียงพอ
25612 สิงหาคม 2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
View Detail
2 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชการแก่ชุมชน สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
25617 สิงหาคม 2561บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรร ระหว่าง
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
- หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
View Detail
3 ปี
(7 สิงหาคม 2561 – 6 สิงหาคม 2564)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือดำนินกิจกรรมร่วมกันในด้านศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย งานวิชการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ
256212  กุมภาพันธ์ 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยาชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือดำนินกิจกรรมร่วมกันในด้านศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.วันที่ลงนามชื่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระยะเวลาผู้รับผิดชอบผลที่คาดว่าจะได้รับ
256023 พฤษภาคม 2560Agreement on Cooperation between The Faculty of Humanities and Social Sciences,Phetchaburi Rajabhat University,Thailand and The Faculty of Foreign Languages,Southwest Forestry University,Kunming,China5 ปี
(23 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤษภาคม 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง
256214 กุมภาพันธ์ 2562บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมะริด และเครือข่าย
View Detail
14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมะริด และเครือข่าย

Scroll to Top